ABAAV Argeș – 1 post scos la concurs

A.N.”APELE ROMÂNE” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, cu sediul în Piteşti, Calea Câmpulung, nr.6-8, organizează, conform HG 286/2011 modificat şi completat de H.G. nr.1027/2014,  pe data de 10.09.2019 concurs  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului  post contractual vacant:

  • 1  post de hidrolog – Stația Hidrologică București  – SGA Ilfov București

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să  îndeplinească următoarele condiţii :

– studii: studii superioare specializările: Hidrologie, Hidrogeologie, Geografie, Fizică;

– vechime : vechime în specialitate minim 1 an.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

  • cerere de înscriere la concurs/examen,
  • copie după carte de identitate,
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
  • adeverinţă de la medicul de familie,
  • cazier judiciar / declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil  cu funcția pentru care candidează , cu  obligația de a completa dosarul de concurs  cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe  a concursului;
  • curriculum vitae,
  • copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

– probă scrisă:  data de  10.09.2019 ora 10,00 la sediu la sediu S.G.A. Ilfov București – Splaiul   Independenței nr. 294, sector 6 – București

– interviu:  data de 16.09.2019 ora 10,00 la sediu la sediu S.G.A. Ilfov București – Splaiul  Independenței nr. 294, sector 6 – București

Atribuţiile postului, tematica și bibliografia se găsesc la sediu şi pe site-ul A.B.A. Argeş – Vedea.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare  de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III – a la sediu  Administraţiei  Bazinale de Apă Argeş – Vedea .  Data limita este de 03.09.2019 ora 16,00

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa  la serviciul R.U.R.P.A. al  A.B.A. Argeş-Vedea telefon 0248223449 int.115