ABAAV Argeș – 2 posturi scoase la concurs

A.N.”APELE ROMÂNE” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, cu sediul în Piteşti, Calea Câmpulung, nr.6-8, organizează, conform HG 286/2011 modificat şi completat de H.G. nr.1027/2014,  pe data de 22.08.2019 concurs  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractual vacante:

  1. 1 post de electrician – Formația Baraj Râușor  – SGA Argeș
  2. 1 post de economist – serviciul RURPA – Sediu ABA Argeș Vedea

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să  îndeplinească următoarele condiţii :

pentru  poziția 1:

– studii: studii medii, calificarea în meseria de electrician;

– vechime : vechime în muncă peste 10 ani.

pentru  poziția 2:

– studii: studii superioare de lungă durată, profil economic, curs specialitate în domeniul RU

– vechime: vechime de minim 3 ani în RU

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

  • cerere de înscriere la concurs/examen,
  • copie după carte de identitate,
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
  • adeverinţă de la medicul de familie,
  • cazier judiciar / declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil  cu funcția pentru care candidează , cu  obligația de a completa dosarul de concurs  cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe  a concursului;
  • curriculum vitae,
  • copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie.
Distribuie prietenilor

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

pentru poziția 1

– probă practică:  data de  22.08.2019 ora 10,00 com. Lerești – Baraj Râușor

– interviu:  data de 28.08.2019 ora 10,00 Câmpulung – Calea Măgurei 1bis

pentru poziția 2

– probă scrisă:  data de  22.08.2019 ora 10,00 la sediu A.B.A. Argeș Vedea

– interviu:  data de 28.08.2019 ora 10,00 la sediu A.B.A. Argeș Vedea

Atribuţiile postului, tematica și bibliografia se găsesc la sediu şi pe site-ul A.B.A. Argeş – Vedea.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare  de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III – a la sediu  Administraţiei  Bazinale de Apă Argeş – Vedea .  Data limita este de 14.08.2019 ora 16,00

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa  la serviciul R.U.R.P.A. al  A.B.A. Argeş-Vedea telefon 0248223449 int.115