Bani acordați ilegal la Primăria Teiu

DISTRIBUIȚI
Primaria Teiu

Curtea de Conturi a găsit probleme  majore în majoritatea primăriilor din Argeș, în Consiliul Județean Argeș și în instituțiile subordonate CJ. Nici Primăria Teiu nu a făcut abatere de la neregulile financiare găsite de inspectori. Astfel, prin prejudiciile descoperite în evidențele contabile și în actele unității administrativ  teritoriale au fost printre altele sporuri primite ilegal de către secretarul primăriei, lucrări achitate și nerealizate sau persoane „sărite” de la impozitul pe teren și clădiri.

Secretarul comunei Teiu, sporuri ilegale

Curtea de Conturi a dat năvală peste instituțiile din toată țara. Inspectorii au descoperit la Primăria Teiu că în perioada 2014-2016, secretarul comunei Cornel Barbu a fost „atenționat” cu sume consistente de bani, fără bază legală. Mai exact, Curtea de Conturi a găsit că „au fost efectuate plăți nelegale în sumă totală de 11.925 lei reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit secretarului Barbu Cornel pe perioada 01.06.2014- 30.09.2016, respectiv 01.12.2015-30.09.2016. Drepturile salariale acordate, fără bază legală, menționate anterior au constat în spor de 15% din salariu, pentru atribuțiile de inspector de protecție civilă și respectiv spor de 15% din salariu pentru atribuțiile în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului deși aceste componente salariale nu sunt prevăzute de legislația cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice”. În urma auditului, inspectorii au calculat prejudiciul la aproximativ 13.000 de lei. „În timpul misiunii de audit, ordonatorul de credite, prin personalul de specialitate din cadrul entității, a procedat la stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului prin plata drepturilor salariale menționate anterior, operațiune din care a rezultat că valoarea certă a acestuia este de 12.965 lei din care plăți nelegale în sumă de 11.925 lei și majorări de întârziere în sumă totală de 1.040 lei. Din prejudiciul total stabilit în sumă de 12.965 lei (11.925 lei plăți nelegale + 1040 lei majorări de întârziere aferente), suma de 1.483 lei (1.207 lei plăți nelegale și 276 lei majorări de întârziere aferente) reprezentând prejudiciu aferent perioadei 01.06.2014 – 30.09.2014, este exonerată de la plată, în baza prevederilor art. 2 alin.(1), din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, rămânând de recuperat suma de 11.482 lei (10.718 lei debit +764 lei majorări de întârziere)” se arată în raportul Curții de Conturi.

Sistemul informatic plătit, lipsește cu desăvârșire

O altă problemă cu care se confruntă Primăria Teiu, potrivit raportului Curții de Conturi, este sistemul informatic. Conform inspectorilor, unitatea administrativ teritorială a achitat implementarea obiectivului „Servicii de cercetare, dezvoltare și implementare a Sistemului Avansat de Administrare a Documentelor, întreținere resurse logice de tehnologie a informației”, dar, firma contractată nu a făcut nimic. În urma lucrării neefectuate, Primăria Teiu a pierdut suma de 65.528 lei, la care se adaugă și majorări de întârziere. „Au fost efectuate plăți nelegale din creditele bugetare aprobate pentru bunuri și servicii în sumă estimată totală de 65.528 lei, pentru care se datorează majorări de întârziere aferente de 7.665 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor decontate dar neexecutate sau decontate cu nerespectarea prevederilor legale şi contractuale în cadrul derulării relației comerciale având ca obiectiv „Servicii de cercetare, dezvoltare și implementare a Sistemului Avansat de Administrare a Documentelor, întreținere resurse logice de tehnologie a informației”. În timpul misiunii de audit persoanele cu atribuții din cadrul entității au stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului prin efectuarea plăților nelegale menționate anterior, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 73.193 lei din care 65.528 lei plăți nelegale și 7.665 lei majorări de întârziere aferente” au descoperit angajații Curții de Conturi.

Locuitori, iertați de impozit

Impozitele pe teren au devenit în acest an un obiectiv pentru Curtea de Conturi. Cum s-a întâmplat și în alte commune din Argeș, inspectorii au găsit și la Primăria Teiu că nu s-au calculat și încasat impozite pe teren și clădiri de la unii locuitori. „Nu au fost calculate, înregistrate şi respectiv încasate, la nivelul real, veniturile cuvenite bugetului local provenind din impozitul pe clădiri și respectiv impozitul pe terenul intravilan și extravilan datorat de contribuabilii persoane fizice aflați în competența unității administrativ teritoriale comuna Teiu, întrucât nu s-a ținut seama de stabilirea, potrivit legii, a zonelor de impunere a terenurilor din intravilanul şi extravilanul localităţii precum şi de obligativitatea corespondenței dintre zonarea terenurilor din extravilan cu terenurile din intravilan prevăzută de legislația aplicabilă în domeniu. În timpul auditului, persoanele cu atribuţii din cadrul entităţii au procedat la recalcularea obligațiilor față de bugetul local datorate de contribuabilii persoane fizice, pentru perioada 2013 – 2015, operațiune din care au rezultat venituri suplimentare în valoare totală de 119.087 lei” se mai arată în raportul Curții de Conturi” au mai descoperit angajații Curții de Conturi.

Alex Vlad