prima-proinstal
Obiectiv de Argeș
Dacia Duster

Când intră în vigoare Programul „Bebelușul” la Mioveni? anunț de ultimă oră!

Programul „Bebelușul” la nivelul orașului Mioveni, cu scopul de a sprijini îngrijirea, creşterea, formarea și dezvoltarea nou născutului în cadrul familiei, va intra în vigoare începând cu anul 2024, după aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024. Măsura se aplică conform legislației fiscale conform căriea nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici nu poate fi angajată ori efectuată din aceste bugete, dacă nu există prevederi bugetare şi surse de finanţare pentru respectiva cheltuială.
Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare.
Veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate, în condiţiile legii, pe o perioadă de un an, care corespunde exerciţiului bugetar. Toate operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv.
Astfel, începând cu anul 2024 trebuie să existe finanțare pentru realizarea Programului „Bebelușul” și prin urmare, începând cu anul viitor fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetului local, pentru acest program se va efectua în concordanţă cu atribuţiile ce revin UAT oraș Mioveni, cu priorităţile stabilite de acesta, în interesul colectivităţilor locale.
Programul „Bebelușul” prevede măsuri necesare în vederea asigurării bunăstării nou născutului, ţinând seama de drepturile şi obligaţiile părinţilor săi, ale reprezentanţilor săi legali sau ale altor persoane cărora acesta le-a fost încredinţat în mod legal.
Scopul Programului „Bebelușul” se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socioafectiv şi la viaţa de familie.
Prin Programul „Bebelușul” se va acorda un sprijin financiar sub forma unui tichet pe suport hârtie pentru nou născuţi în cuantum de 3000 lei net fiecărui nou-născut în cazul nașterii înregistrate la maternitatea Spitalului Orășenesc Mioveni, respectiv 2000 lei net fiecărui nou născut în cazul nașterii înregistrate la alte maternități din țară și/sau din străinătate.
Sprijinul financiar se va acorda o singură dată pentru fiecare nou născut, prin intermediul unui tichet, nominal, pentru achiziționarea de produse destinate nevoilor de creștere și îngrijire a copilului, precum alimente și produse/aparatură destinate administrării alimentației copilului, scutece și îmbrăcăminte destinate copilului, produse de cosmetică și igienă specifice vârstei copilului, produse de cosmetică și igienă necesare părinților în creșterea copilului, aparatură destinată monitorizării stării de sănătate a copilului, pătuț, lenjerie, cărucior, masă de înfășat etc.
Stimulentul pentru nou născut se va acorda a singură dată pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere și documente justificative.
Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru nou născuți, însoțită de documentele
justificative, se va depune de către solicitant la sediul Primăriei Orașului Mioveni – Direcția de Asistență Socială sau online, prin intermediul poștei electronică, dar fără a se depăși termenul de 90 de zile de la nașterea copilului.
În situația în care solicitantul va opta pentru depunerea fizică a documentelor, la sediul Primăriei Orașului Mioveni, actele de stare civilă vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către persoanele responsabile din cadrul Direcției de Asistență Socială.
În cazul transmiterii cererilor online, la semnarea contractului, se vor confirma pentru autenticitate copiile prin confruntarea cu actele originale.
Beneficiarii care nu vor utiliza banii într-o perioadă de până la 1 an de la momentul emiterii tichetului, nu vor putea ridica pretenții cu privire la utilizarea sumei rămase pe tichet.
Sumele rămase neutilizate vor fi reatribuite noilor solicitanți.
Tichetul va putea fi folosit exclusiv pentru cumpărarea de produse destinate nevoilor de creștere și îngrijire a copilului și mamei, sumele folosite cu altă destinație urmând a fi înapoiate.
În cazul în care Beneficiarul nu va respecta obligațiile prevăzute în Metodologia privind implementarea programului „Bebelușul”, respectiv în Hotărârea Consiliului Local nr. 173/28.09.2023, precum și obligația de a prezenta dovada utilizării sprijinului financiar exclusiv pentru achiziția de produse destinate creșterii și îngrijirii nou născutului, se obligă să restituie sub formă de sancțiune, Unității Administrativ-Teritoriale orașul Mioveni, dublul sumei încasate, respectiv suma de 6.000 lei în cazul nașterii înregistrate la maternitatea Spitalului Orășenesc Mioveni sau suma de 4.000 lei în cazul nașterii înregistrate la alte maternități din țară și/sau din străinătate.
Tichetul nu va putea fi transmis altei persoane și nu va putea fi utilizat pentru retragere de numerar.
La cererea de solicitare se vor atașa următoarele documente:
– Cererea de solicitare, Anexa nr. 1 din Metodologie;
– Declarația de consimțământ a celuilalt părinte, Anexa nr. 2 din Metodologie;
– Declarația GDPR, Anexa nr. 3 din Metodologie;
– Declarația pe propria răspundere, Anexa nr. 4 din Metodologie;
– Certificatul de naștere al copilului /Actele doveditoare ale adopției;
– Actele de identitate ale părinților (original și copie) sau al părintelui în cazul familiei monoparentale;
– Declarație pe propria răspundere conform căreia solicitanții/solicitantul nu au datorii la bugetul local, însoțită de certificat de atestare fiscală din care să reiasă faptul că au achitat impozitele si taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
– Dovada că părinții/părintele, în cazul familiei monoparentale/persoanelor care urmează să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului, au/are domiciliul sau reședința stabilă pe raza unității administrativ teritoriale oraș Mioveni cu cel puțin 1 an înainte de data nașterii copilului, respectiv adeverință eliberată de SPCLEP Mioveni privind domiciliul în orașul Mioveni, județul Argeș (dacă nu rezultă din actul de identitate);
– Biletul de ieșire din spital/certificat medical constatator al nașterii emis de către Spitalul Orășenesc Mioveni sau de către maternitatea unde a avut loc nașterea;
– Alte acte, după caz.
Pentru fiecare dintre copiii născuți vii din sarcini multiple (gemeni, tripleți etc.) se vor întocmi cereri separate, la care se vor atașa documentele justificative.
Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii, persoanele care:
– nu se încadrează în condițiile de eligibilitate stabilite de prezenta metodologie.
– au depus un dosar incomplet sau actele care însoțesc cererea nu sunt valabile (sunt expirate, nu sunt semnate sau ștampilate, după caz, etc.).
– stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii către bugetul local.
Solicitantul va depune la dosar certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice.
– nu au respectat termenul de depunere a cererii.
– solicitantul nu îndeplinește condiția domiciliului stabil/reședinței pe raza Unității Administrativ-Teritoriale orașul Mioveni cu minim 1 an înainte de data nașterii copilului;
– solicitantul se încadrează în prevederile art.3 din OUG nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor.
Scopul acordării ajutorului financiar este de a oferi un sprijin familiilor cu domiciliul stabil/reședința pe raza orașului Mioveni, județul Argeș pentru îngrijirea, creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor.
Mai multe amănunte se găsesc pe site-ul instituției, emioveni.ro secțiunea Programul Bebelușul – https://emioveni.ro/primaria-mioveni/programul-bebelusul

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp

Ziarul-Obiectiv
Abonează-te la știri
Introdu adresa ta de email și primește săptămânal un email cu cele mai importante știri!
© 2024 Ziar Obiectiv.
Powered by VA Labs