Instituție publică argeșeană căută administrator!

DISTRIBUIȚI
1 o institutie publica organizeaza concurs pentru jurist afla care

Consiliul Județean Argeș va scoate în viitorul apropiat postul de administrator public la concurs. Aleșii județeni au pe ordinea de zi a ședinței de joi,proiectul prin care aprobă criteriile, procedurile și atribuțiile specifice în vederea ocupării funcției de administrator public la nivelul Consiliului Județean Argeș. Printre criteriile generale în vederea ocupării funcţiei de administrator public, amintim: are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinînd Spaţiului Economic European şi domiciliu în România; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are vîrsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exerciţiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familiei sau de unităţile sanitare abilitate; îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; nu a fost condamnat definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, etc. În ce priveşte criteriile specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public, acestea sînt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental – ştiinţe sociale; vechime în specialitate studiilor absolvite – minimum 5 ani; experienţa în funcţii de conducere – minimum 1 an. Ocuparea funcţiei de administrator public se face prin concurs.  Totodată, concursul constă în selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă şi interviu. Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu preşedintele CJ, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean. Preşedintele CJ poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.