Primăria Pitești angajează! Salariul-peste 10 mii lei!

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 23.08.2022, ora 10,00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Arhitect Șef.

CITEȘTE ȘI: ELENA LASCONI ȘI-A CORECTAT NUMELE ÎN ACTE, DUPĂ 50 DE ANI! CUM SE NUMEȘTE ACUM?

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:

 • 23.08.2022, ora 1000 – proba scrisă
 • interviul – în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Condiții de participare la concurs

 • Condiții generale:

Conform art. 465 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;
– să aibă vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;
– să aibă competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea acestor competențe.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 21.07.2022-09.08.2022.
Persoana de contact: Albu Alina-Elena, consilier; Telefon: 0372481819, fax: 0248212166; e-mail: [email protected].
Relații suplimentare se pot obține de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice sau de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.

Ziarul-Obiectiv
© 2024 Ziar Obiectiv.